Tổng hợp các thông tư liên quan đến môi trương mới nhất

B3/21 QL1A, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

info@moitruonganhduong.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Trung

Hotline:

0942 195 533

Góp ý chất lượng dịch vụ:

0979 085 001
Tổng hợp các thông tư liên quan đến môi trương mới nhất
Ngày đăng: 31/10/2023 04:24 PM

Doanh nghiệp cần tập trung vào việc nắm vững các quy định môi trường liên quan đến hoạt động của mình, cũng như phối hợp với các cơ quan quản lý môi trường để đảm bảo tuân theo đúng quy định hiện hành và thực hiện hoạt động sản xuất, chế biến một cách bền vững.

Tuy nhiên, có một thách thức đối với Doanh nghiệp là có quá nhiều thông tư, nghị định,..., và điều này có thể gây khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết.

Công ty môi trường Ánh Dương trân trọng gửi đến Quý Khách hàng và Quý Doanh nghiệp danh sách các Thông tư liên quan đến môi trường mới nhất được chúng tôi tổng hợp. Quý Khách hàng và doanh nghiệp vui lòng tham khảo!

STT

Thông tư số

Tên văn bản

Ghi chú

1

Số: 02/2022/TT - BTNMT ngày 10/01/2022

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Xem chi tiết: tại đây!

2

Số: 76/2017/TT - BTNMT ngày 29/12/2017

Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ.

Xem chi tiết: tại đây!

3

Số: 75/2017/TT - BTNMT ngày 29/12/2017

Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

Xem chi tiết: tại đây!

4

Số: 17/2021/TT - BTNMT ngày 14/10/2021

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Xem chi tiết: tại đây!

5

Số: 08/2017/TT - BTC ngày 24/01/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Xem chi tiết: tại đây!

6

Số: 35/2017/TT - BTC ngày 25/04/2017

Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường

Xem chi tiết: tại đây!

7

Số: 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/05/2016

Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Xem chi tiết: tại đây!

8

Số: 20/2021/TT - BYT ngày 26/11/2021

Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

Xem chi tiết: tại đây!

9

Số: 07/2017/TT - BXD ngày 15/05/2017

Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Xem chi tiết: tại đây!

10

Số: 04/2015/TT - BXD ngày 03/04/2015

Hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải

Xem chi tiết: tại đây!

11

Số: 13/2018/TT - BXD ngày 27/12/2018

Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Xem chi tiết: tại đây!

12

Số: 15/2021/TT - BXD ngày 15/12/2021

Hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

Xem chi tiết: tại đây!

13

Số: 12/2021/TT - BNNPTNT ngày 26/10/2021

Hướng dẫn về việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác

Xem chi tiết: tại đây!

14

Số: 01/2022/TT - BTC ngày 11/01/2022

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện

Xem chi tiết: tại đây!

15

Số: 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT ngày 22/12/2014

Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế

Xem chi tiết: tại đây!

16

Số: 02/2017/TT - BTNMT ngày 07/03/2017

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường

Xem chi tiết: tại đây!

17

Số: 56/2018/TT - BTC ngày 25/06/2018

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Xem chi tiết: tại đây!

18

Số: 17/2016/TT - BNNPTNT ngày 24/06/2016

Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xem chi tiết: tại đây!

19

Số: 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT ngày 04/11/2009

Hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương

Xem chi tiết: tại đây!

20

Số: 69/2020/TT - BCA ngày 22/06/2020

Quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân

Xem chi tiết: tại đây!

21

Số: 14/2009/TT - BTC ngày 22/01/2009

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông

Xem chi tiết: tại đây!

22

Số: 02/2017/TT - BTC ngày 06/01/2017

Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

Xem chi tiết: tại đây!

23

Số: 13/VBHN-BTC ngày 22/01/2019

Hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Xem chi tiết: tại đây!

24

Số: 212/2015/TT - BTC ngày 31/12/2015

Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường

Xem chi tiết: tại đây!

25

Số:03/2017/TT - BTNMT ngày 21/03/2017

Hướng dẫn hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Xem chi tiết: tại đây!

26

Số:12/2017/TT - BTC ngày 10/02/2017

Hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường

Xem chi tiết: tại đây!

27

Số:27/2019/TT - BTNMT ngày 31/12/2019

Quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường

Xem chi tiết: tại đây!

28

Số:40/2015/TT - BCA ngày 24/08/2015

Quy định về quy định sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường bảo vệ môi trường

Xem chi tiết: tại đây!

29

Số: 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022

Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

Xem chi tiết: tại đây!

30

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTNMT ngày 18/04/2022

Hợp nhất Thông tư quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia

Xem chi tiết: tại đây!

31

Số: 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022

Quy định về kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Xem chi tiết: tại đây!

32

Số: 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017

Quy định về quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường

Xem chi tiết: tại đây!

33

Số: 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/05/2021

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện

Xem chi tiết: tại đây!

34

Số:01/2023/TT-BTNMT

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

Xem chi tiết: tại đây!

35

Văn bản hợp nhất 15/2018/BTNMT ngày 10/12/2018

Hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần xử lý

Xem chi tiết: tại đây!

► Bạn có thể tải đầy đủ tài liệu các Thông Tư liên quan đến môi trường do các cơ quan chức năng ban hành: tại đây!

Quy trình lập hồ sơ môi trường có thể mất nhiều thời gian và công sức. Nếu Quý Khách hàng cần hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0942 195 533 để được tư vấn và hỗ trợ.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Hotline