Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tư vấn Lập báo cáo ĐTM

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) THEO QUY ĐỊNH MỚI

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM (tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

     Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM (tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

     Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Hơn nữa kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của Công ty.

     Vậy làm thế nào để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? Vai trò và chức năng của báo cáo đánh giá tác động môi trường ra sao? Căn cứ vào đâu và đối tượng nào phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường?

     Các doanh nghiệp cần làm gì trước khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? Hãy cùng Ánh Dương tìm hiểu vai trò và tầm quan trọng của ĐTM gắn liền với các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tương lai.

1.  Vì sao phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?

 • ♦     Mục đích của việc lập đánh giá tác động môi trường ĐTM để biết được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh so với mức tiêu chuẩn quy định, từ đó thẩm định xem có cấp quyết định phê duyệt dự án hay không
 • ♦     Ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong vấn đề bảo vệ môi trường nơi hoạt động của dự án.
 • ♦     Hợp thức hóa quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phát triển KT-XH đi đôi với bảo vệ môi trường.

 

2.  Vai trò và ý nghĩa trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

 • Vai trò của việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM:
 • ♦     Là công cụ quản lý môi trường có tính chất phòng ngừa.
 • ♦     Giúp chọn phương án tốt để khi thực hiện dự án phát triển ít gây tác động tiêu cực đến môi trường.
 • ♦     Giúp nhà quản lý nâng cao chất lượng của việc đưa ra quyết định.
 • ♦     Là cơ sở để đối chiếu khi có thanh tra môi trường.
 • ♦     Góp phần cho phát triển bền vững.
 • Ý nghĩa khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM:
 • ♦     Khuyến khích quy hoạch tốt hơn.
 • ♦     Tiết kiệm thời gian và tiền trong phát triển lâu dài.
 • ♦     Giúp Nhà nước, các cơ sở và cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ hơn.

 

3.  Căn cứ pháp lý để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì?

 • ♦     Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13
 • ♦     Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết, báo cáo đánh giá tác động môi trường và hoàn thành kế hoạch bảo vệ môi trường
 • ♦     Nghị định 40/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
 • ♦     Thông tư 25/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

 

4.  Đối tượng nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? 

 • ♦     Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp Bộ: Các dự án thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục III, Nghị định 40/2019/NĐ-CP (Xem chi tiết tại: Phụ lục III, Nghị định 40/2019/NĐ-CP)
 • ♦     Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp Sở: Các Dự án thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP (Xem chi tiết tại: Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP)

Lưu ý: Một dự án đầu tư chỉ lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

5.  Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận? 

 • ♦     Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • ♦     Sở Tài nguyên và môi trường
 • ♦     Ban quản lý khu công nghiệp 

 

6.  Mốc thời gian thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Theo Khoản 5, Điều 1, Nghị định 40/2019 quy định: Chủ dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước các thời điểm sau:

 • a)     Đối với dự án khai thác khoáng sản, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản;
 • b)     Đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ;
 • c)     Đối với dự án đầu tư xây dựng, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp dự án chỉ yêu cầu thiết kế một bước). (Trường hợp dự án có cùng một cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì các hồ sơ nêu trên được trình đồng thời để thẩm định theo quy định);
 • d)     Đối với các dự án khác không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b và c khoản này, trình trước khi quyết định đầu tư dự án.

 

7.  Thời gian thẩm định và phê duyệt báo cáo?

Theo Khoản 5, Điều 1, Nghị định 40/2019 quy định: Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định như sau:

 • ♦     Các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp dự án thuộc Phụ lục IIa mục I NĐ 40/2019/NĐ-CP, thời hạn thẩm định tối đa là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • ♦     Các dự án KHÔNG thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp dự án thuộc Phụ lục IIa mục I NĐ 40/2019/NĐ-CP, thời hạn thẩm định là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • ♦     Thời hạn phê duyệt ĐTM thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan tối đa là hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • ♦     Đối với hồ sơ không hợp lệ sẽ có công văn trả lời trong vòng mười (10) ngày làm việc.

 

8.  Quy định xử phạt?

Theo Điều 11, Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: 

 • ♦     Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Tài nguyên và Môi trường): Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định. 
 • ♦     Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

 

9.  Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm những gì?

Theo Khoản 5, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định: Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được chủ dự án gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, bao gồm:

 • ♦     01 văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện (Mẫu số 05, Phụ lục, Mục I, Nghị định 40/2019/NĐ-CP);
 • ♦     01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương;
 • ♦     07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường; (Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều 07 người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường).

-------------------- O ♦ --------------------

Để được tư vấn và hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA

TRỤ SỞ: Số 118/22/2 Đường số 6, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

VPĐD: Số 67 Đường 26, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

XƯỞNG CƠ KHÍ: ĐT824, Ấp 8, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Fanpage: https://www.facebook.com/moitruonganhduong.vn/ 

Email: info@moitruonganhduong.vn  

Hotline: 0942 195 533

 

Icon Facebook
Go Top