Nghị định 54/2021/NĐ-CP

đánh giá sơ bộ tác động môi trường

công ty môi trường

Nghị định 54/2021/NĐ-CP

Nghị định 54/2021/NĐ-CP
đánh giá sơ bộ tác động môi trường
NGHỊ ĐỊNH 54/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày 21/05/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Theo Nghị định 54/2021, đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường bao gồm dự án đầu tư thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP thuộc một trong các trường hợp sau:

  • ► Dự án đầu tư công (trừ các dự án đầu tư công khẩn cấp, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch);
  • Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP);
  • Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
  • Dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư.

⇒ Nghị định 54/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 21/5/2021 và bãi bỏ Điều 12 Nghị định 40/2020/NĐ-CP.

(Văn bản đính kèm: Nghị định 54/2021/NĐ-CP)

Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top