giấy phép môi trường

giấy phép xả thải

công ty môi trường

KHI TÍCH HỢP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG, GIẤY PHÉP CŨ XỬ LÝ RA SAO?

giấy phép môi trường
Một trong những đổi mới trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 là tích hợp 7 loại giấy phép vào một loại giấy phép môi trường. Trong đó có hai giấy phép trước đây quy định trong pháp luật về thủy lợi và tài nguyên nước là giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (quy định tại Luật Tài nguyên nước); Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (quy định tại Luật Thủy lợi). Vậy các tổ chức, cá nhân đang dùng các giấy phép cũ chưa hết hạn thì xử lý ra sao?
KHI TÍCH HỢP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG, GIẤY PHÉP CŨ XỬ LÝ RA SAO?

Một trong những đổi mới trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 là tích hợp 7 loại giấy phép vào một loại giấy phép môi trường. Trong đó có hai giấy phép trước đây quy định trong pháp luật về thủy lợi và tài nguyên nước là giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (quy định tại Luật Tài nguyên nước); Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (quy định tại Luật Thủy lợi). Vậy các tổ chức, cá nhân đang dùng các giấy phép cũ chưa hết hạn thì xử lý ra sao?

Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường quy định rõ, các giấy phép cũ còn thời hạn vẫn tiếp tục được sử dụng.

Cụ thể, hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã được tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm kế thừa kết quả đã thực hiện trong quá trình xem xét hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của cơ quan có thẩm quyền để thẩm định, cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Tổ chức, cá nhân được hoàn trả hoặc được khấu trừ số tiền phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước đã nộp vào phí thẩm định, cấp giấy phép môi trường phải nộp theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi đã được tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm kế thừa kết quả đã thực hiện trong quá trình xem xét hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi của cơ quan có thẩm quyền để thẩm định, cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân được hoàn trả hoặc được khấu trừ số tiền phí thẩm định đề án xả nước thải vào công trình thủy lợi đã nộp vào phí thẩm định, cấp giấy phép môi trường phải nộp theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Cổng thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường

Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top