hệ thống xử lý nước thải

xử lý chất thải nguy hại

công ty môi trường

công ty tư vấn môi trường

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ÁNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
QUY ĐỊNH MỚI NĂM 2022: CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
CĂN CỨ VÀO ĐIỀU 32, NGHỊ ĐỊNH 08/2022/NĐ-CP, ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG BAO GỒM: 1. Dự án đầu tư, cơ sở quy định tại điểm a khoản 2 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường. 2. Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương. 3. Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP Xem thêm
YÊU CẦU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI
Chất thải rắn công nghiệp thông thường là chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc danh mục chất thải nguy hại và không thuộc danh mục chất thải công nghiệp phải kiểm soát có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại. Xem thêm
CÁC DỰ ÁN NHẠY CẢM VỀ MÔI TRƯỜNG
Yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm khu dân cư tập trung; nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác; đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm khác về môi trường. Xem thêm
KHI TÍCH HỢP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG, GIẤY PHÉP CŨ XỬ LÝ RA SAO?
Một trong những đổi mới trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 là tích hợp 7 loại giấy phép vào một loại giấy phép môi trường. Trong đó có hai giấy phép trước đây quy định trong pháp luật về thủy lợi và tài nguyên nước là giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (quy định tại Luật Tài nguyên nước); Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (quy định tại Luật Thủy lợi). Vậy các tổ chức, cá nhân đang dùng các giấy phép cũ chưa hết hạn thì xử lý ra sao? Xem thêm
CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỜI HẠN VÀ CHI PHÍ
Giấy phép môi trường (GPMT) là công cụ bảo đảm điều kiện cần và đủ, cho phép các cơ sở trước khi đi vào vận hành hoạt động phải thực hiện đúng các yêu cầu, điều kiện để phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ ô nhiễm. Theo quy định mới nhất về bảo vệ môi trường, thời điểm, thời hạn, chi phí thẩm định cấp GPMT sẽ tùy thuộc vào các loại dự án. Xem thêm
TỔNG HỢP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CẦN CÓ THEO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020
Kể từ khi Luật bảo vệ môi trường 2020 ra đời, ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và có hiệu lực từ ngày 10/01/2022 thì hàng loạt các quy định sửa đổi và bổ sung khiến nhiều doanh nghiệp khá hoang mang về việc lập các hồ sơ môi trường Xem thêm
NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THEO TỪNG NHÓM DỰ ÁN
Cập nhất mới nhất theo luật bảo vệ môi trường 2020, giấy phép môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2022. Về nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo từng nhóm dự án quy định như sau: Xem thêm
NỘI DUNG, THỜI GIAN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG THEO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020
Cập nhật mới nhất theo Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quy định chi tiết về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Căn cứ pháp lý thực hiện: Căn cứ luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Xem thêm
HƯỚNG DẪN TRA CỨU CTNH THEO THÔNG TƯ 02/2022/TT-BTNMT
Cập nhật mới nhất năm 2022 về Chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại là gì? Hướng dẫn tra cứu CTNH theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT? Hãy cùng Ánh Dương tìm hiểu nhé! Xem thêm
HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI THEO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
Căn cứ Mục 4, Điều 83, 84, 85 của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội Căn cứ Mục 4, Điều 68, 69, 70, 71, 72, 73 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022. Căn cứ Mục 4, Điều 35, 36, 37, 40 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định quản lý CTNH như sau Xem thêm
Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top