Báo cáo quản lý CTNH

Tư vấn lập báo cáo quản lý CTNH

Quy định về báo cáo quản lý CTNH

TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO QUẢN LÝ CTNH

Báo cáo quản lý CTNH
Quy định về việc báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT đã được bãi bỏ. Báo cáo này được tích hợp trong "Báo cáo công tác báo vệ môi trường" theo quy định tại Thông tư 25/2019/TT-BTNMT
Báo cáo quản lý chất thải nguy hại

THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 25/2019/BTNMT QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI THEO THÔNG TƯ 36/2015/TT-BTNMT ĐƯỢC TÍCH HỢP TRONG “BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

⇒ Quý Khách hàng vui lòng xem chi tiết tại bài viết: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

1.  Báo cáo quản lý CTNH là gì?

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại (BCQLCTNH) là báo cáo mà chủ nguồn thải chất thải nguy hại định kỳ hằng năm phải nộp lên cho cơ quan quản lý, thể hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải đối với công tác bảo vệ môi trường.

2.  Cơ sở pháp lý lập BCQLCTNH

  • ♦     Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.
  • ♦     Thông tư 36/2015/TT – BTNMT về quản lý chất thải nguy hại.
  • ♦     Nghị định 38/2015/NĐ – CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu.
  • ♦     Nghị định 155/2015/NG –CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

3.  Đối tượng nào cần phải thực hiện báo cáo quản lý CTNH?

Theo Điều 2, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quy định: Tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại đều phải lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại.

 

4.  Thời gian thực hiện như thế nào?

Từ ngày 01/01 – 31/01 của năm tiếp theo.

 

5.  Lập và nộp báo cáo đến cơ quan quản lý như thế nào?

Theo Khoản 6 Điều 7 Thông tư 36/2015/TT – BTNMT quy định:

Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4(A) ban hành kèm theo thông tư này và nộp Sở Tài nguyên và Môi tường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 12 Thông tư này, chủ nguồn thải CTNH chỉ báo cáo một lần trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động.Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

6.  Các hình thức lập báo cáo quản lý CTNH?

Báo cáo quản lý CTNH lần đầu;

Báo cáo quản lý CTNH định kỳ;

Báo cáo quản lý CTNH lưu trữ;

Báo cáo đột xuất.

 

7.  Nếu không nộp báo cáo quản lý thì sẽ xử phạt như thế nào?

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 21, Nghị định 155/2015/NĐ – CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ thể:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định hoặc không lập báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

 

Icon Facebook
Go Top